10/12/07

The Box Artist - โจเซฟ คอร์เนลล์

The Box Artist - โจเซฟ คอร์เนลล์

สืบเนื่องจากคอลัมน์ "ศิลปะส่องทางให้กัน" ของ filmvirus ใน "ช่อการะเกด 42"


ยังมีอีกหลายภาพที่อยากลงแบบรูปสี


No comments: