9/30/08

The game is Over

ประกาศ ดวงกมลฟิล์มเฮ้าส์ (ฟิล์มไวรัส)

ตามที่ได้เคยประกาศไว้ว่า ฟิล์มไวรัส จะจัดแสดงงาน “3 ทศวรรษศิลปะภาพยนตร์ผ่านงานวิจารณ์หนัง” ระหว่างวันที่ 9 – 28 มกราคม 2552 ณ หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นั้น

ปัจจุบันขอยกเลิกงานเป็นการถาวร ขอขอบคุณนักวิจารณ์ทุกท่านที่ไม่มีความภูมิใจและไม่ศรัทธาในวิชาชีพของตัวเอง อีกทั้งยังไม่ให้ความร่วมมือมา ณ ที่นี้
งวดนี้ไม่มีคำว่า รอ หรือคำว่า ทวง

No comments: