9/5/08

ประกวดบทวิจารณ์ภาพยนตร์และละครกองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ

ขอเชิญส่งบทวิจารณ์ภาพยนตร์และละครเข้าประกวด เพื่อรับรางวัล บทวิจารณ์ภาพยนตร์และละครดีเด่น กองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ ประจำปี 2551

คณะกรรมการบริหารกองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ จะจัดให้มีการประกวดบทวิจารณ์ภาพยนตร์และละครดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2551

บทวิจารณ์ภาพยนตร์และละครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. เป็นบทวิจารณ์ที่วิจารณ์ภาพยนตร์ ละครเวที ไทยหรือต่างประเทศ
2. เป็น บทวิจารณ์ที่เขียนเป็นภาษาไทย ไม่ได้คัดลอกดัดแปลงหรือแปลจากงานของผู้อื่น ยกเว้นในกรณีที่ใช้ในการอ้างอิงโดยระบุแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
3 เป็นบทวิจารณ์ที่ไม่เคยตีพิมพ์มาก่อน หรือที่เคยตีพิมพ์เผยแพร่แล้วระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2549 – 30 กันยายน 2551
4. ผู้มีสิทธิ์ส่งบทวิจารณ์ ได้แก่ ผู้เขียนบทวิจารณ์เอง หรือผู้อื่นที่ได้รับความยินยอมเป็น ลายลักษณ์อักษรจากผู้เขียน
5. ผู้ที่เคยได้รับรางวัลนี้มาแล้วสามารถส่งบทวิจารณ์เข้าประกวดได้อีก

กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิจะพิจารณาให้รางวัลดีเด่น 1 รางวัล (20,000.- บาท) หรืออาจมีรางวัลชมเชย 1 รางวัล (10,000.- บาท) ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

ในกรณีที่บทวิจารณ์มีคุณภาพทัดเทียมกันกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอาจพิจารณาให้ รางวัลได้มากกว่า 1 รางวัล และอาจงดไม่ให้รางวัลหากพิจารณาว่า ไม่มีบทวิจารณ์ใดได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้

ผู้ส่งบทวิจารณ์เข้ารับการพิจารณาเพื่อรับรางวัล จะต้องส่งบทวิจารณ์ 3 บทต่อผู้เขียน 1 คนไปยัง ฝ่ายเลขานุการกองทุน ม.ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ อาคารศศปาฐศาลา ชั้น 9 ซอยจุฬา 12 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2551 (โทรศัพท์ 02-218-3896)

No comments: