2/13/14

ขอบคุณสปอนเซอร์ นิมิตวิกาล ๐๑ (๕ อัญมณี)


หากปราศจากการสนับสนุนของสปอนเซอร์ทุกท่าน
คงไม่มีวันนี้ของ "นิมิตวิกาล ๐๑" ๕ อัญมณี (bookvirus 14)

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดพิมพ์ทุกท่านด้วยมิตรไมตรี

คุณเวียง - วชิระ บัวสนธ์ และสำนักพิมพ์สามัญชน 
คุณทรงธรรม ตระกูลสว่างภาพ 
คุณญาณิศา เตียวแสงสุข
คุณสมุด ทีทรรศน์
คุณศุภลักษณ์ เอกกิตติวงษ์ 
คุณพรพิมล ลิ่มเจริญ
คุณสิทธิวัฒน์ เรืองพงศธร

และผู้ประมูลสีแดงกับสีดำ” 
รวมทั้งนักอ่านทุกท่านด้วย

No comments: